Jak lze také podpořit charitu

        Řeckokatolická charita s díky přijala pozvání pořadatelů hudebního a divadelního festivalu HABROVKA 2014 (habrovka.cz) a začátkem června její dobrovolníci vařili jídlo pro návštěvníky již dvanáctého ročníku této stále víc oblíbené kulturní a společenské události. Výtěžek z této akce je určen na vaření pro chudé a bezdomovce, zejména v zimních měsících.

Tříkrálový buřtguláš

Tříkrálový buřtguláš

Letošní Tříkrálová sbírka byla další příležitostí pro Řeckokatolickou charitu, aby díky pomoci dobrovolníků z farnosti Nejsvětější Trojice v Praze připravili jídlo nejen pro farníky, ale toho dne, 12. ledna, kdy tato celorepubliková, téměř dvoutýdenní sbírka vrcholila, hlavě pro její dárce i obdarované, pro její koledníky, ale převážně pro lidi z ulice, často bez přístřeší. Skutečnost, že tyto akce mají stále větší ohlas potvrzuje i to, že přes dvě stě porcí buřguláše bylo snědeno za necelou hodinu a prostorová kapacita farního dvora a nepatrné farní místnosti již zdaleka nestačí množstvu nejrůznějších lidí, kteří se dokážou u nás setkat u stolu. Věříme, že časem najdeme pro tuto charitní činnost odpovídající zázemí. Na sociální dimenzi evangelizace poukazuje i Svatý otec František v Apoštolské exhortaci Evangelii Gaudium: “Z naší víry v Krista, který se stal chudým a vždycky byl nablízku chudým a marginalizovaným, vyplývá naše starost o integrální rozvoj těch, kdo jsou ve společnosti nejopuštěnější. Každý křesťan a každé společenství je povoláno být nástrojem Božím pro osvobození a podpoře chudých, aby se mohli plně integrovat do společnosti. To předpokládá, že budeme chápaví a pozorní, budeme naslouchat prosbám chudých a poskytovat jim pomoc.“ I takto chce všem křesťanům dodat odvahu manifestovat evangelijní zvěst slovy, postoji i skutky.

Polévka pro všechny

Řeckokatolická charita v rámci podpory celosvětové kampaně Caritas Internationalis: Právo na jídlo uspořádala v Praze u kostela Nejsv. Trojice ve Spálené ulici v Praze akci "POLÉVKA PRO KAŽDÉHO".

Ve dnech 10. a 25. prosince 2013 podávali pracovníci a dobrovolníci Řeckokatolické charity polévku potřebným, ale i těm, kteří se chtěli zapojit do projektu svou podporou.

Dobrovolník Řeckokatolické charity oceněn Cenou Charity ČR

Ceny Charity ČR za rozvoj charitního díla obdrželo devět pracovníků a dobrovolníků za svoji příkladnou práci či dlouhodobou podporou některé z místních Charit. Ceny předávali prezident Charity ČR biskup Pavel Posád a ředitel Lukáš Curylo 25. září v kostele sv. Tomáše v Praze 1 na Malé Straně. V úvodu slavnosti promluvili také zástupci partnerských společností. Letos byl opět oceněn další dobrovolník z řad Řeckokatolické charity.

Dětský letní tábor v Kašperských horách 2013

Dětský letní tábor v Kašperských horách 2013

Apoštolský exarchát ve spolupráci s Řeckokatolickou charitou a Římskokatolickou farností v Kašperských horách připravil v týdnu od 5.-10. srpna dětský tábor, na který pozval všechny děti kněží AE, jejich kamarády, rodiče i farníky.

K pěti letům činnosti Řeckokatolické charity

K pěti letům činnosti Řeckokatolické charity

Vznik Řeckokatolické charity v roce 2008 reflektoval specifické potřeby v oblasti sociální práce i neustále se měnící společenské prostředí. A tak její založení apoštolským exarchou, otcem biskupem Ladislavem, umožnilo spojení několika důležitých aspektů, potřebných pro efektivní fungování neziskové organizace.